Publikacja

Warunki publikacji referatu:

Zgodność z tematyką (j. polski/j. angielski) 12 stron. Uzyskanie pozytywnej recenzji. Ewentualna korekta referatu. Terminowe wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

Uwaga:

Referaty po zakwalifikowaniu i recenzji opublikowane zostaną w monografii: Bezpieczeństwo napraw pojazdów.

 

Udział w konferencji: 800 zł.

(opłata za dodatkowy artykuł 400 zł)

 

Konto konferencji:

BANK PEKAO S.A.

45 1240 6478 1111 0010 6975 5861

z dopiskiem: Bezpieczeństwo Napraw Pojazdów - (imię i nazwisko uczestnika)